หุ่นยนต์ เทคโนโลยีกับอาชีพ

หุ่นยนต์

ปัจจุบันนี้ “หุ่นยนต์” ได้ถูกพัฒนาให้เหมาะสมในหลายๆด้าน  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของมนุษย์ เช่น การใช้หุ่นยนต์ในงานด้านอุตสาหกรรม โดยหุ่นยนต์และแขนกลถูกนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลายเพื่อทดแทนแรงงานคน หุ่นยนต์เนื่องจากการจ้างแรงงานคนจำนวนมากในงานอุตสาหกรรม ทำให้ต้นทุนการผลิตของแต่ละโรงงานเพิ่มสูงขึ้น และบางงานไม่สามารถที่จะใช้แรงงานคนเข้าไปทำได้ ซึ่งอาจเป็นงานที่มีความอันตรายและมีความเสี่ยงสูง หรือเป็นงานที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำในการผลิตรวมทั้งเป็นการประหยัดระยะเวลา ดังนั้นหุ่นยนต์จึงกลายเป็นเสมือนทางออกของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้

ด้วยความนิยมในการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมในเอเชียนั้น  มิได้หมายถึงแต่ใช้เพื่อประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการสร้างศักยภาพในการแข่งขันในเรื่องของราคาสินค้าที่ผลิตออกมา  ซึ่งการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในกระบวณการผลิตนั้น  ทำให้สินค้ามีคุณภาพที่คงที่ในราคาที่สามารถแข่งขันได้  โดยกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มที่มีการแข่งขันสูงในด้านของราคา ดังจะเห็นได้จาก  สินค้าประเภทสมาร์ทโฟน ซึ่งมีราคาสินค้าที่ถูกลงเรื่อยๆ

ข้อดีของการนำหุ่นยนต์มาช่วยในการทำงาน   แน่นอนว่าหุ่นยนต์สามารถทำงานหนักหรือทำงานที่เป็นอันตรายแทนคนได้ และยังสามารถทำงานได้ตลอด 24  ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องหยุดพัก   ทั้งยังทำงานได้มีคุณภาพที่คงที่สม่ำเสมอและจำนวนการผลิตเป็นไปตามแผนที่วางไว้  สามารถลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ และสามารถลดต้นทุนในการจ่ายค่าแรง, ค่าทำงานล่วงเวลาและสวัสดิการด้านอื่นๆ ได้เป็นต้น

แต่ข้อเสียของการนำหุ่นยนต์มาช่วยในการทำงานก็มีอยู่เช่นกัน  เนื่องจากการใช้หุ่นยนต์นั้นเป็นการลงทุนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจาก หุ่นยนต์มีที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมมีราคาที่สูงมากและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา  โดยเฉพาะหุ่นยนต์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนหรือใช้ในการทำงานที่ค่อนข้างเฉพาะด้าน  อีกทั้งยังต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของหุ่นยนต์ทำให้ยุ่งยากในการดำเนินงาน

อย่างไรก็ดี การนำหุ่นยนต์มาใช้ประโยชน์ในงานอุตสาหกรรมต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและปัจจัยอื่นอีกหลายๆ อย่าง ซึ่งในงานบางอย่างยังต้องใช้ทักษะหรือฝีมือของมนุษย์ ที่มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน ดังนั้นการพัฒนาฝีมือจึงยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผลงานที่ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยฝีมือของหุ่นยนต์